หน้าแรก > อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน > ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
  อัตราการเช่าพื้นที่
  31 มี.ค. 65 31 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 64 30 มิ.ย. 64 31 มี.ค. 64 31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 63 30 มิ.ย. 63 31 มี.ค. 63 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 62
โครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) 89% 83% 83% 85% 86% 87% 90% 95% 95% 96% 96%
โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ 83% 86% 88% 88% 90% 95% 95% 98% 99% 99% 99%
โครงการบางนา ทาวเวอร์ 93% 94% 94% 95% 94% 98% 98% 96% 96% 95% 95%

อัตราการเช่าพื้นที่ ณ 31 มี.ค. 65