หน้าแรก > อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน > ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
ҾѧѾŧع
  อัตราการเช่าพื้นที่
  31 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 61 30 มิ.ย. 61 31 มี.ค. 61 31 ธ.ค. 60 30 ก.ย. 60 30 มิ.ย. 60 31 มี.ค. 60
โครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) 95% 95% 94% 96% 97% 95% 82% 84%
โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ 98% 98% 98% 97% 90% 91% 95% 97%
โครงการบางนา ทาวเวอร์ 95% 95% 95% 94% 94% 97% 99% 99%

อัตราการเช่าพื้นที่ ณ 31 ธ.ค 61