หน้าแรก > อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน > ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
ҾѧѾŧع
  อัตราการเช่าพื้นที่
  31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 62 30 มิ.ย. 62 31 มี.ค. 62 31 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 61 30 มิ.ย. 61 31 มี.ค. 61
โครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) 96% 96% 96% 96% 95% 95% 94% 96%
โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ 99% 99% 99% 99% 98% 98% 98% 97%
โครงการบางนา ทาวเวอร์ 95% 95% 95% 97% 95% 95% 95% 94%

อัตราการเช่าพื้นที่ ณ 31 ธ.ค. 62