หน้าแรก > คณะผู้บริหาร > ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,356,297 ล้านบาท

รางวัลและการจัดอันดับ

2559
 • Highest Standards (tha)
  จัดโดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)
 • Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : CEO of the Year
  จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)
 • Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : CIO of the Year
  จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)
 • The Asset Triple A Investment Awards 2016 : Asset Management Company of the Year in Thailand
  จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)
2558
 • Highest Standards (tha)
  จัดโดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)
 • 9th Annual Alpha Southeast Asia Best Financial Institution Awards 2015 Thailand Best Asset & Fund Manager
  จัดโดย Alpha Southeast Asia Magazine (HK)
 • Asianinvestor Asset Management Awards 2015 ; Thailand Fund House of the Year
  จัดโดย Asianinvestor (HK)
 • The World's Best Asset Managers for Corporates Awards 2015 : Thailand Best Asset Manager
  จัดโดย Global Finance
2557
 • SET Awards 2014 : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม
  จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
 • Money & Banking Awards 2014 ; รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมสะสมทรัพย์ ตราสารหนี้
  เน้นตราสารภาครัฐ (Money Market Treasury) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส
  ชนิดหน่วยลงทุน I (SCBTMFPLUS-I)
  จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
 • Money & Banking Awards 2014 ; รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ (RMF Money Market) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)
  จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
 • SET Excellence Awards 2014 : Property Fund & REITs House
  จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ มอร์นิ่งสตาร์ (ประเทศไทย)
 • Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : Most Innovative Product
  ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์
  จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)
 • Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : CEO of the Year
  ได้แก่ คุณโชติกา สวนานนท์
  จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)
 • Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : CIO of the Year
  ได้แก่ คุณศรชัย สุเนต์ตา
  จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)
 • ThaiBMA Best Bond Awards 2013 : Best Asset Management Company for Fixed Income Fund
  จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 • Asset Management Company of the Year in Thailand (Highly Commended) จากงาน The Asset Triple A Investor and Fund Management Awards 2014.
  จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)
2556
 • “Trusted Brands Gold Award in the Investment Fund Company category in Thailand 2013”
  จัดโดยนิตยสาร Reader's Digest
 • “Best Asset Management Company in Thailand 2013” จากงาน The Asset Triple A Investment Awards 2013
  จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP) ; “The Fixed Income Fund Recognition Award” จากงาน Best Bond Awards 2012
  จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF) ; “Best Money Market Treasury” จากงาน Money & Banking Awards 2013
  จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET) ; “Best Equity General” จากงาน Money & Banking Awards 2013
  จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1) ; “Best RMF Money Market” จากงาน Money & Banking Awards 2013
  จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
2555
 • “Fixed Income Fund Recognition Award from Best Bond Awards 2012”
  จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
 • “Best Asset Management Company in Thailand 2012 from The Asset Triple A Investment Awards 2012”
  จัดโดยนิตยสาร The Asset
 • "Trusted Brands Gold Award for the Investment Fund Company category in Thailand 2012"
  จัดโดยนิตยสาร Reader's Digest
2554
 • "Trusted Brands Gold Award for the Investment Fund Company category in Thailand 2011"
  จัดโดยนิตยสาร Reader's Digest
2553
 • "Trusted Brands Gold Award for the Investment Fund Company category in Thailand 2010"
  จัดโดยนิตยสาร Reader's Digest
 • รางวัล "รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทบูธสวยงาม (พื้นที่ขนาดเล็ก)"
  จากงาน Money Expo 2010 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
2552
 • รางวัล "กองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2009 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดเล็กถึงปานกลาง (Equity General)กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)"
  จัดโดย บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสริช (ประเทศไทย) จำกัด และ นิตยสาร Money & Wealth พ.ศ. 2553
 • "Trusted Brands Gold Award for the Investment Fund Company category in Thailand 2010"
  จัดโดยนิตยสาร Reader's Digest
2551
 • รางวัล "Best Asset Management Award 2008"
  รางวัล "Best Asset Management Award 2008" จาก SET Awards 2008 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัล "Trusted Brands Gold Award for the Investment Fund Company category in Thailand 2008"
  จัดโดยนิตยสาร Reader's Digest
2550
 • รางวัล "Best Fund Over 5 Years – Mixed Asset THB Flexible - Thailand - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCB Prime Growth Fund : SCBPG)"
  จาก The Post-Lipper Thailand Fund Awards 2007 จัดโดย นสพ. โพสต์ทูเดย์ และ Lipper Asia
2549
 • รางวัล "Best Asset Management Award : Net Cash Flow"
  จาก SET Awards 2006 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัล "Best Fund Over 3 Years - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า (SCB Prime Growth Fund : SCBPG)"
  จาก The Post-Lipper Thailand Fund Awards 2006 จัดโดย นสพ.โพสต์ทูเดย์ และ Lipper Asia
 • รางวัล "Best Fund Over 5 Years - กองทุนเปิดปฐมไทยพาณิชย์ (SCB Prime Open End Fund : SCBPF)"
  จาก The Post-Lipper Thailand Fund Awards 2006 จัดโดย นสพ.โพสต์ทูเดย์ และ Lipper Asia
 • รางวัล "Best Fund Group Over 3 Years"
  จาก The Post-Lipper Thailand Fund Awards 2006" จัดโดย นสพ.โพสต์ทูเดย์ และ Lipper Asia
2548
 • รางวัล "Best Fund Over 3 Years - กองทุนเปิดปฐมไทยพาณิชย์ (SCB Prime Open End Fund : SCBPF)"
  จากงาน The Post-Lipper Thailand Fund Awards 2005 จัดโดย นสพ.โพสต์ทูเดย์ และ Lipper Asia
 • รางวัล "Best Fund Over 3 Years - กองทุนเปิดปฐมไทยพาณิชย์ (SCB Prime Open End Fund : SCBPF)"
  จากงาน The Post-Lipper Thailand Fund Awards 2005 จัดโดย นสพ.โพสต์ทูเดย์ และ Lipper Asia