หน้าแรก > คณะผู้บริหาร > ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

โครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2)

ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก โครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2)เป็นทรัพย์สินที่มีการบริหารจัดการอาคารสำนักงานโดยบริษัท เพนต้า 591 จำกัด (“เพนต้า 591”) ซึ่งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีความสามารถในการบริหารงานโครงการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งมีความสำเร็จเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพนต้า 591 จะยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไปทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดหาเครือข่ายในการเสนอการให้บริการแก่ลูกค้า ระบบกลางในการจัดซื้อ ระบบการบำรุงรักษาอาคาร และระบบการบริหารจัดการทางการเงิน โดยนอกจากเพ้นต้า 591 จะบริหารอาคารสำนักงานในเครือแล้ว กลุ่มผู้บริหารของบริษัทยังเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) อีกเช่นกัน

โครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์

สำหรับโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("เอราวัณ") ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นผู้บริหารทรัพย์สินในโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ โดยเอราวัณได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการและจัดการทางด้านวิศวกรรมอาคาร การบริการต่างๆ รวมทั้งการทำความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ ภายหลังจากที่กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในโครงการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์แล้ว กองทุนรวมจะมอบหมายให้เอราวัณหรือบริษัทย่อยของเอราวัณทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป ทั้งในด้านการจัดหาเครือข่ายในการเสนอการให้บริกา รแก่ลูกค้า ระบบกลางในการจัดซื้อ ระบบการบำรุงรักษาอาคาร และระบบการบริหารจัดการทางการเงิน โดยเอราวัณเป็นผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง ในด้านการพัฒนาบริหาร และให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน โรงแรมชั้นนำ และร้านค้าในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร และมีการดำเนินงานที่มีความต่อเนื่องมานาน

โครงการบางนา ทาวเวอร์

ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ("เตียวฮง") เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและโครงการบางนา ทาวเวอร์ และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอาคาร โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในโครงการบางนา ทาวเวอร์แล้ว เตียวฮงจะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการบางนา ทาวเวอร์เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป ทั้งนี้ สำหรับด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เตียวฮงมีประสบการณ์ยาวนานในด้านการพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เช่ามากว่า 40 ปี ส่งผลให้เตียวฮงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยในปัจุบัน มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาโดยเตียวฮงทั้งสิ้น 4 โครงการ