หน้าแรก > เกี่ยวกับ POPF > โครงสร้างของกองทุน
โครงสร้างของกองทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกโดยการซื้อ เช่า และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สินต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้

(1) อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2)

โดยการเช่าที่ดินและอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบกับที่ดิน พร้อมซื้ออุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) จากบริษัท ภิรัชบุรี จำกัด (“ภิรัชบุรี”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และจากบริษัท เพนต้า 591 จำกัด (“เพนต้า 591”) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) ดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน

(2) อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์

โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบกับที่ดินพร้อมงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ดังกล่าวจากบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("เอราวัณ") ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งดังกล่าวอยู่ก่อนวันที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน

(3) โครงการบางนา ทาวเวอร์

โดยการเช่าที่ดิน อาคารและอาคารบางส่วนในโครงการบางนา ทาวเวอร์ และรับโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโครงการบางนา ทาวเวอร์จากบริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ("เตียวฮง") เช่าช่วงที่ดินบางส่วนซึ่งใช้เป็นที่จอดรถของโครงการบางนา ทาวเวอร์จากบริษัท ทรัพย์สินไพศาล จำกัด และเข้าทำสัญญาเพื่อใช้ประโยชน์บนที่จอดรถเพิ่มเติมจากเตียวฮงและ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างการลงทุน

  1. สิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 2 แปลง ระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) โดยมี ภิรัชบุรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
  2. สิทธิการเช่าอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) ระยะเวลา 30 ปี โดยมีภิรัชบุรี เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
  3. อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวเนื่องของอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) จากเพนต้า 591

สถานที่ตั้ง

อาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2)เป็นอาคารสำนักงานซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2538 โดยตั้งอยู่ ณ เลขที่591 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่บนถนนสุขุมวิทใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีพร้อมพงษ์

การจัดการ

ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ภิรัชบุรีและเพนต้า 591 เป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) แล้ว เพนต้า 591 จะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของอาคารสมัชชาวาณิช 2 (ยูบีซี 2) เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป

โครงสร้างการลงทุน

  1. กรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ รวมทั้งอาคารเก็บของ ที่มีลักษณะเป็นส่วนควบของที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (“อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์”) โดยมีเอราวัณ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ซึ่ง ตามสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวได้มีเงื่อนไขกำหนดว่ากรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จะตกเป็นของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเมื่อสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยกองทุนรวมจะสามารถหาประโยชน์จากอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จนถึงวันที่ 23มกราคม 2568 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดิน
  2. สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ โดยกองทุนจะรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวจากเอราวัณซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินตามระยะเวลาเช่าที่ดินคงเหลือ ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2568

สถานที่ตั้ง

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าและพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2539 โดยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจและตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีเพลินจิต และสถานีนานา

การจัดการ

ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก เอราวัณในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์เป็นผู้บริหารทรัพย์สินในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้เช่าพื้นที่และการให้บริการงานระบบสาธารณูปโภคแก่ผู้เช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าว ทั้งนี้ เอราวัณได้ว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการและ จัดการทางด้านวิศวกรรมอาคาร การบริการต่างๆ รวมทั้งการทำความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ แล้วกองทุนรวมจะแต่งตั้งให้เอราวัณทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการบริหารจัดการอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป

โครงสร้างการลงทุน

  1. สิทธิการเช่าอาคารและสิทธิการเช่าอาคารบางส่วนในโครงการบางนา ทาวเวอร์ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจากเตียวฮงซึ่งประกอบไปด้วย อาคารจำนวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารเอ อาคารบีบางส่วน อาคารซีบางส่วน และอาคาร 3 ชั้น ซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารเอและอาคารบี
  2. สิทธิการเช่าที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการบางนา ทาวเวอร์จากเตียวฮง และหมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนควบของที่ดินดังกล่าว
  3. สิทธิการเช่าช่วงที่ดินบางส่วน จากบริษัท ทรัพย์สินไพศาล จำกัด เป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี ซึ่งใช้เป็นที่จอดรถของโครงการบางนา ทาวเวอร์ ซึ่งหมายความรวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และส่วนควบของที่ดินดังกล่าว
  4. สิทธิเก็บกินแบบไม่มีค่าตอบแทนบนที่ดิน ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างอาคารซีโดยมีกำหนดเวลาเท่ากับระยะเวลาการเช่าทรัพย์สินโครงการบางนา ทาวเวอร์ เพื่อให้กองทุนรวมสามารถใช้เป็นที่จอดรถในกรณีที่เตียวฮงไม่สามารถจัดหาที่จอดรถในบริเวณอื่นและตามจำนวนที่กองทุนรวมและเตียวฮงได้ตกลงกัน

สถานที่ตั้ง

โครงการบางนา ทาวเวอร์ ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 และเลขที่ 40/14 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงการบางนา ทาวเวอร์ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด (ถนนบางนา-บางประกง) ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญไปสู่ภาคตะวันออก

การจัดการ

ก่อนวันที่กองทุนรวมเข้าลงทุน เตียวฮงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและโครงการบางนา ทาวเวอร์ และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการบางนา ทาวเวอร์ โดยได้มีการว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอาคาร โดยภายหลังจากที่กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในโครงการบางนา ทาวเวอร์แล้ว เตียวฮงจะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการบางนา ทาวเวอร์เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไป