หน้าแรก > เกี่ยวกับ POPF > กลยุทธ์ของกองทุน
กลยุทธ์ของกองทุน

วัตถุประสงค์หลัก

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งเพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยมีกลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

บริษัทจัดการประสงค์ที่จะมุ่งเน้นถึงการดำเนินการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน โดยกองทุนรวมและบริษัทจัดการจะควบคุมผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปีที่ต้องใช้และผลตอบแทนเฉลี่ยของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงผลประกอบการของกองทุนรวมในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การประกอบการของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุน ได้รับผลกำไรตามเป้าหมาย รวมทั้งกองทุนรวมจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุในกรณีที่มีผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างละเอียด และจะดำเนินการร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาแผนงานในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการ

นอกจากนั้น บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะร่วมมือกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมทั้งจะควบคุมให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์บริหารจัดการให้ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนมีอัตราการเช่าและอัตราค่าเช่ารายเดือนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนรวม

การบริหารจัดการผลตอบแทนและกลยุทธ์การตลาด

ในการสร้างผลกำไรของกองทุนรวมในส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรกเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดนั้น กองทุนรวมและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะร่วมกันในการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งรวมถึงการประเมินและการปรับเปลี่ยนอัตราค่าเช่าให้เป็นไปตามรูปแบบและความต้องการของลูกค้าและสถานการณ์ทางการตลาดเพื่อให้มีอัตราการเช่าสูงสุด และเพื่อเพิ่มรายได้ของกองทุนรวม และมุ่งเน้นในการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพพจน์ ความสัมพันธ์ที่ดี และความมั่นใจให้แก่ลูกค้าการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริษัทจัดการจะร่วมมือกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ

การรักษาคุณภาพของการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทจัดการจะประสานงานกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยการปรับปรุงภาพลักษณ์ของอาคารทั้งภายในและภายนอก การบำรุงรักษาทรัพย์สินให้ดูใหม่และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และซ่อมแซมทรัพย์สินให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประเมินระดับการบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ เช่น