หน้าแรก > เกี่ยวกับ POPF > ข้อมูลกองทุน
ข้อมูลกองทุน
ชื่อโครงการ (ไทย) : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ) : Prime Office Leasehold Property Fund
ชื่อย่อ : POPF
ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ประเภทการลงทุน : อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ดี เนื่องจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ไพร์มออฟฟิศ ("กองทุนรวม") ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าซึ่งมีกำหนดระยะเวลา จึงมีโอกาสที่กองทุนรวมจะมีอายุเท่ากับสิทธิ การเช่าที่คงเหลืออยู่ ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่ทำให้สัญญาเช่าถูกยกเลิกหรือเพิกถอนก่อนครบ กำหนดระยะเวลาการเช่า สิทธิการเช่าที่มีกำหนดระยะเวลาสูงสุดของกองทุนรวมจะครบกำหนดในวันที่ สิ้นสุดระยะเวลาการเช่าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้
จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และมูลค่าขั้นต่ำในการจองซื้อ

จำนวนเงินทุนของโครงการ : 5,025,843,900 บาท
   - จำนวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก : 3,420,000,000 บาท
   - จำนวนเงินทุนในการเพิ่มเงินทุนครั้งที่ 1 : 1,605,843,900 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน : 10.00 บาท
จำนวนหน่วยลงทุน : 481,638,600 หน่วย
   - จำนวนหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก : 342,000,000 หน่วย
    - จำนวนหน่วยลงทุนในการเพิ่มเงินทุนครั้งที่ 1 : 139,638,600 หน่วย

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ

ที่อยู่ : ชั้น 7–8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2949-1500
โทรสาร : 0-2949-1501

บุคคลที่ติดต่อ


บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 7–8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2949-1500
โทรสาร : 0-2949-1501
เว็บไซต์ : www.scbam.com
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด
 

ที่อยู่ : เลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2
แขวงคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้)
เขตพระโขนง (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-0261
โทรสาร : 0-2261-0262

อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ชั้น 6 เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์
แขวงคลองเคย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2257-4588
โทรสาร : 0-2257-4577
เว็บไซต์ : www.theerawan.com

โครงการบางนา ทาวเวอร์
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเตียวฮงตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ : ตั้งอยู่เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-0045 - 69
โทรสาร : 0-2312-0700-4
ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่อยู่ : เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-2000
โทรสาร : 0-2677-2222
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 18 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์
(ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2470-3201
โทรสาร : 0-2470-1996-7
นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สายงานปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์ ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1

ที่อยู่ : อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) เลขที่ 9 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-128-2324-9
โทรสาร : 02-128-4625