หน้าแรก > เกี่ยวกับ POPF > ภาพรวมกองทุน
ภาพรวมกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ("กองทุนรวม") จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

กองทุนรวมได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 และกองทุนได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

นอกจากนี้ กองทุนรวมได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของโครงการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียน 5,025,843,900 บาท

ทั้งนี้หน่วยลงทุนของ POPF ได้รับจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554